sesli sohbet

YSK’den cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlara ilişkin genelge

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının alacakları bağış ve bağışlara ilişkin usul ve esasları belirledi.

abone

YSK’nın 146 sayılı kararıyla “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardım ve bağışlar ile adayların mal beyanlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen genelge” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sonuç olarak, 2012 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca; 6271 sayılı Kanun uyarınca adaylar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacaktır.

Adayların, YSK’nın belirleyeceği başvuru süresi içinde eşyalarını beyan etmeleri gerekecek. Seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip seçilen adayın aile beyannamesi Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

Her kişinin başvuru sahiplerine sağlayabileceği nakdi yardım miktarı, her vardiya için en üst düzey yetkiliye fiilen mülkiyet hakkı kapsamında yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını geçemez. Alınan bağış ve yardımlar emlak ve intikal vergisinden muaf olacaktır. Başvuru sahipleri kredi parasını kabul edemeyeceklerdir.

Yardım “seçim hesabına” yatırılacak

Seçimlerin şeffaflığının sağlanması amacıyla, YSK’nın belirleyeceği miktarı aşan yardım parası, adayların kendi adlarına açacakları bir banka hesabına “seçim hesabı” olarak yatırılacaktır. YSK tarafından belirlenen miktarın altında nakdi yardım alındıktan sonra alınıp seçim hesabına yatırılacaktır. Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim giderleri için kullanılacak olup, başka amaçlar için kullanılamaz.

Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen sürede yapılacak bağış, yardım ve harcamalar YSK tarafından onaylanan listelere işlenir.

Aday, 2004 sayılı Doktora ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Kanununa göre yetkilendirilmiş meslek mensuplarından veya avukatlardan bir veya birkaçını yetkilendirebilir. Bu durumda yetkili işletmeci, belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesinden ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumlu tutulacaktır.

Başvuru sahibi tarafından yapılacak mülkiyet beyanının usul ve esasları, başvuru sahiplerinin kullanacakları şekil, içerik ve onay listeleri, alındı ​​belgelerinin şekil ve içeriği, basımı, bağış ve yardım makbuzları, kayıt, harcama, harcanmayan devir Hazineye para yatırma veya bağış limitini aşma ve bu maddenin uygulanması, diğer usul ve esaslar YSK tarafından belirlenir.

sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca; 3628 sayılı Kanun kapsamındaki memurlara ait bu Kanun kapsamındaki taşınmazların her biri için, bunların velayetlerine tevdi edilen eş ve çocukları ile memura ödenen aylık net ücretin beş katından fazlası ile mülki idare amirlerine ödenen aylık net ödeme ödemesiz memurlar için birinci dereceden hizmetliler. ayrı ayrı para, hisse senedi ve bonolar, altın, mücevher ve diğer taşınırlar, haklar, alacaklar ve gelirler ile bunların kaynakları, borç ve davaları tapu beyanına konu olur.

Mal beyanı için son tarih 23 Mart

Konuyla ilgili olarak yayınlanan genelgede, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak cumhurbaşkanı genel seçimi ile 28. dönem TBMM seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yardım, bağış ve mal bildirimlerine ilişkin usul ve esaslara ilişkin hükümler getirildi.

Sonuç olarak, siyasi partiler tarafından aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları 23 Mart’a kadar, seçmenlerin aday göstereceği cumhurbaşkanı adayları ise 20 Mart’a kadar mal varlıklarını beyan etmek zorunda kalacak.

Adaylara, eşlerine ve velayetlerindeki çocuklarına ait malvarlıkları ile aylık ödemeleri aylık net tutarın 5 katından, ödenmeyenler ise netin 5 katından (96 bin TL) fazladır. Genel Yönetim Hizmetleri sınıfı 703 birinci derece şube müdürüne ödenen ücret tutarı), her biri için ayrı ayrı, nakit, hisse senedi ve bono, altın, mücevherat ve diğer taşınır mallar, alacakları haklar, alacaklar ve gelirler, borçlar ve davalar mülkiyet beyannamesi konusu olabilir.

Genelge ekinde yer alan “Emlak Beyan Formu” tek nüsha doldurularak tarih belirtilerek imzalanacak ve son başvuru tarihine kadar kapalı zarf içinde YSK’ya teslim edilecektir.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip seçilen adayın aile beyannamesi Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

Başvuru sahipleri sadece nakdi yardım alabilecekler, ayni yardım kabul edemeyecekler.

Adaylar, 7 bin TL’ye kadar nakdi yardımı aldıktan sonra 7 bin TL’ye kadar alabilecek ve aynı gün seçim hesabına yatırabilecek. Bu tutarı aşan nakdi bağışlar, adaylar tarafından “Seçim Hesabı” olarak açılan banka hesabına bağışçı tarafından yatırılır ve YSK’ya bildirilir.

Yardım, bağış ve harcamalar için çıkarılan belgeler siyah veya mavi tükenmez kalemle doldurulacaktır. Ayrıca kayıtlar bilgisayar ortamında tutulabilir ve kayıtlar YSK strateji geliştirme departmanı tarafından onaylanan A4 kağıdına çıktı alınabilir.

Metin ve sayılar silinmeden veya kazınmadan okunaklı bir şekilde düzenlenecektir.

Belgenin hatalı düzenlenmesi durumunda, orijinali eklenip üzerine “İPTAL” yazılarak iptal edildikten sonra bir sonraki belge düzenlenecektir.

Harcamaların 6899 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen tevsik edici belgeler karşılığında yapılması esas olacaktır. 213. Ancak, mükellef olmayanlara yapılan ödemelere ilişkin destekleyici belge temin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde, ekte belirtilen örneğe göre düzenlenecek gider fişinin ibraz edilmesi halinde harcama yapılabilir. her harcama tutarı 7.000 lirayı geçmemek kaydıyla sirküler.

Başvuru sahiplerinin herhangi bir matbaada bastıracakları bağış ve gider fişlerinin cilt, seri ve seri numaraları YSK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilecektir. Çekte hatalı olan fişler basılacak ve sonuç tutanak tutulacaktır. Yanlış basılanların yerine basılanların tekrar kontrolü yapıldıktan sonra tüm makbuzlar YSK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilerek zimmete para geçiren adaya veya görevlendirdiği kişiye teslim edilir.

Tüm belgeler YSK tarafından incelenecek

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde kampanya hesapları, bağış, yardım ve harcamalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile makbuzlar ve kullanılmayan listeler bir rapor karşılığında YSK’ya verilir. YSK, bir ay içinde adayların kampanya hesaplarını, bağışlarını ve harcamalarını inceleyerek usulsüzlük olup olmadığını ve belirlenen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit eder. YSK, başvuru sahiplerine bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 30 gün süre verecek.

Yapılan bağış ve yardımların belirlenen sınırı aşan kısmı (55 bin 598 TL) ile harcanmayan kısmı Hazine’ye aktarılacak. Kurul, bu görevi yerine getirirken Sayıştaydan ve gerekli gördüğü diğer yetkili kamu kurumlarından yardım alabilir.

YSK tarafından yapılan sınav sonuçları kesin olup, sınav bitiminden itibaren bir ay içinde açıklanacaktır.

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku